Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, quy định mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau: - Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (tăng 260.000 đồng/tháng); - Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng); - Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng); - Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng). (Mức tăng trên là so với quy định hiện hành tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP) Đồng thời, quy định mới bổ sung mức lương tối thiểu giờ theo vùng như sau: Vùng I: 22.500 đồng/giờ; Vùng II: 20.000 đồng/giờ; Vùng III: 17.500 đồng/giờ; Vùng IV: 15.600 đồng/giờ. Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP; Việc áp dụng địa bàn vùng còn được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Xem thêm
Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Theo đó, Nghị quyết 21-NQ/TW của Trung ương nêu rõ: - Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. - Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, đồng thời mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng. - Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. - Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số. Xem thêm
Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng 2022 ngày 15/6/2022 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong đó, nguyên tắc thi đua, khen thưởng có một số thay đổi, cụ thể: - Về nguyên tắc trong thi đua + Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch; (So với hiện hành, bổ sung “minh bạch” trong thi đua) + Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. - Về nguyên tắc trong khen thưởng + Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời; (So với hiện hành, bổ sung “minh bạch” trong khen thưởng) + Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công trạng, thành tích đạt được; (So với hiện hành, yêu cầu có thêm tính thống nhất đối với công trạng, thành tích đạt được; không còn yêu cầu “tính chất” khen thưởng) + Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; (Điểm mới) Xem thêm
Đây là nội dung tại Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ năm 2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về làm thêm giờ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành. Theo đó, để triển khai thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc phối hợp với các cơ quan liên quan lưu ý một số nội dung sau: - Các trường hợp NSDLĐ sử dụng NLĐ làm thêm tối đa 300 giờ/1 năm là các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và Khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019; - Tất cả các trường hợp được tổ chức tăng ca đến 300 giờ/năm đều được áp dụng mức tăng ca từ trên 40 giờ đến 60 giờ/tháng kể từ ngày 1/4/2022; - Nếu tổ chức tăng ca từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm, doanh nghiệp phải thông báo với Sở LĐTB&XH địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ; - Thời hạn áp dụng hạn mức tăng ca theo Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 là đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp được Quốc Xem thêm
Ngày 23/6/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, Bộ chỉ số gồm có 05 nhóm chỉ số thành phần như: - Công khai, minh bạch. - Tiến độ, kết quả giải quyết. - Số hóa hồ sơ. - Cung cấp dịch vụ trực tuyến. - Mức độ hài lòng. Trong đó có nhóm chỉ số “Mức độ hài lòng” chiếm 18/100 điểm và được đánh giá dựa trên 03 tỷ lệ như sau: - Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn = Tổng số phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hoặc trước hạn / Tổng số phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền tiếp nhận, xử lý * 100%. - Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị = (Tổng số phản ánh, kiến nghị - Số bị phản hồi trạng thái không hài lòng hoặc phản ánh về kết quả giải quyết, xử lý quá hạn) / Tổng số phản ánh, kiến nghị * 100%. - Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC = (Tổng số hồ sơ TTHC - Số hồ sơ không hài lòng hoặc có phản ánh, kiến nghị về việc tiếp nhận, gi Xem thêm
Ngày 28/6/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Theo đó, có sự thay đổi trong tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp chuyên ngành hành chính như sau: * Đối với ngạch chuyên viên cao cấp: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm. (Hiện hành, yêu cầu sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4) * Đối với ngạch chuyên viên chính: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm (Hiện hành, yêu cầu sử dụng ngoại ngữ ở t Xem thêm
Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 61-HD/BTGTW thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Theo đó, mục tiêu chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng như sau: - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ; về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. - Người học phải nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống; - Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. - Củng cố, nâng cao lòng yêu nước; tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật; có ý thức phục vụ cộng đồng; - Chủ động, tự giác và có trách nhiệm trong công việc; cần, kiệm, liêm, chính; - Tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Xem thêm
Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 59-HD/BTGTW quy định thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Theo đó, đối tượng tham gia chương trình bao gồm: - Bí thư chi bộ. - Cấp ủy viên cơ sở (chi ủy viên, ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở). - Ủy viên không chuyên trách các ban của đảng ủy cơ sở và các đối tượng khác có liên quan. Bên cạnh đó, quy định tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ bao gồm: - Tài liệu học tập chính thức: 6 bài trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”. - Tài liệu cần đọc của học viên: + Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (được thông qua tại Đại hội XI và được Đại hội XII, XIII tiếp tục khẳng định). + Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. + Văn kiện các hội nghị Trung ương ( XI, XII, XIII). + Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng. Xem thêm
Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 60-HD/BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Theo đó, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới bao gồm: - Tài liệu học tập chính thức: 10 bài chính trong cuốn "Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới"; - Tài liệu tham khảo cần đọc: + Điều lệ Đảng; + Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; + Văn kiện các hội nghị Trung ương (X, XI, XII, XIII); + Các Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối tượng học tập chương trình là đảng viên mới được kết nạp vào Đảng. "Đảng viên trong thời gian dự bị phải học xong chương trình bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới". Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, việc cấp giấy chứng nhận cho học viên được thực hiện theo quy định hiện hành. Xem thêm
Ngày thi đấu 17/5 tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục chờ vàng từ các môn thể thao thế mạnh như điền kinh, bơi, các môn võ, vật. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua với 88 HCV, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến cán mốc 100 HCV ở SEA Games 31 sau ngày tranh tài hôm nay. Xem thêm
Trang 1/4Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001872042
  • Đang online: 62
  • Trong tuần: 18.430
  • Trong tháng: 31.644
  • Trong năm: 735.859