Kế hoạch triển khai kiểm định chất lượng đầu vào công chức In trang
08/05/2023 05:16 CH

Ngày 21/4/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 308/QĐ-BNV kế hoạch triển khai Nghị định 06/2023/NĐ-CP về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

 Nội dung Kế hoạch triển khai kiểm định chất lượng đầu vào công chức

 Theo đó, nội dung thực hiện Kế hoạch triển khai kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

 - Trong quý II năm 2023, hoàn thành xây dựng Thông tư ban hành Quy chế và Nội quy tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

 - Trong tháng 5/2023, hoàn thành việc thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án.

 - Bắt đầu từ tháng 8/2023, xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án phục vụ kiểm định, xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án.

 - Trước ngày 30/9/2023, hoàn thành tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Nghị định 06/2023/NĐ-CP.

 - Trong Quý III/2023, hoàn thành phần mềm tổ chức thi kiểm định; phần mềm xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi; Trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng đầu vào công chức và Ban giám sát kỳ thi.

 - Trong Quý IV/2023, hoàn thành việc tổ chức 03 đợt thi thử kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại 03 miền Bắc, Trung, Nam.

 Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch triển khai kiểm định chất lượng đầu vào công chức

 - Mục đích:

 + Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định 06/2023/NĐ-CP, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trong cả nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện.

 + Xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị định 06/2023/NĐ-CP.

 - Yêu cầu:

+ Các nhiệm vụ triển khai cần bám sát vào nội dung tổ chức thực hiện được quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định 63/2022/NĐ-CP, Nghị định 06/2023/NĐ-CP và Quyết định 1216/QĐ-BNV3.

 +  Xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện Kế hoạch.

 + Việc thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, thiết thực và khả thi.

+ Bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho việc thực hiện Kế hoạch.

 Quyết định 308/QĐ-BNV có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lượt xem: 78