Văn bản mới

3/KH/TU
16/11/2020
Trần Đình Văn
Kế hoạch tự kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
136/KH/TU 12/08/2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
135/KH/TU 03/08/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
133/KH/TU 03/06/2020 Kế hoạch tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đến nay
132/KH/TU 07/05/2020 Kế hoạch triển khai lấy ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
131/KH/TU 06/05/2020 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020
129/KH/TU 04/05/2020 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
127/KH/TU 15/04/2020 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về "chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"
126/KH/TU 09/04/2020 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
125./KH/TU 24/03/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
124/KH/TU 11/03/2020 Kế hoạch tổ chức đại hội điểm, thí điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000101174
  • Đang online: 28
  • Trong tuần: 1.125
  • Trong tháng: 556
  • Trong năm: 93.992