Văn bản mới

231/BC/TU
17/05/2022
Trần Đình Văn
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
230/BC/TU 17/05/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
224/BC/TU 10/05/2022 Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tháng 4/2022)
225/BC/TU 10/05/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” gắn với sơ kết Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII)
223/BC/TU 05/05/2022 Báo cáo tháng 4/2022
221/BC/TU 27/04/2022 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
216/BC/TU 18/04/2022 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
214/BC/TU 14/04/2022 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” gắn với sơ kết Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) và Kế hoạch số 89-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
213/BC/TU 13/04/2022 Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chốngdịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng(Tháng 3/2022)
209/BC/TU 31/03/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.
205/BC/TU 30/03/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001871958
  • Đang online: 44
  • Trong tuần: 18.346
  • Trong tháng: 31.560
  • Trong năm: 735.775