Văn bản mới

255/BC/TU
04/07/2022
Trần Đình Văn
Báo cáo sơ kết 5 năm Quy định 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
256/BC/TU 04/07/2022 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”
253/BC/TU 30/06/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
242/BC/TU 02/06/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
241/BC/TU 31/05/2022 Báo cáo tháng 5/2022
231/BC/TU 17/05/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”
230/BC/TU 17/05/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
224/BC/TU 10/05/2022 Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Tháng 4/2022)
225/BC/TU 10/05/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” gắn với sơ kết Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII)
223/BC/TU 05/05/2022 Báo cáo tháng 4/2022
221/BC/TU 27/04/2022 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002095329
  • Đang online: 62
  • Trong tuần: 12.380
  • Trong tháng: 96.601
  • Trong năm: 959.146