Văn bản mới

270/BC/TU
01/08/2022
Trần Đình Văn
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”
Báo cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
268/BC/TU 25/07/2022 Báo cáo tổng kết sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy "Về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"
267/BC/TU 25/07/2022 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
266/BC/TU 25/07/2022 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy 'về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030"
263/BC/TU 22/07/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
255/BC/TU 04/07/2022 Báo cáo sơ kết 5 năm Quy định 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
256/BC/TU 04/07/2022 Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”
253/BC/TU 30/06/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
242/BC/TU 02/06/2022 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
241/BC/TU 31/05/2022 Báo cáo tháng 5/2022
231/BC/TU 17/05/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002095298
  • Đang online: 62
  • Trong tuần: 12.349
  • Trong tháng: 96.570
  • Trong năm: 959.115