Văn bản mới

1262/QĐ/TU
22/05/2023
Trần Đức Quận
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Quyết Định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung