Văn bản mới

2595/CV/TU
22/05/2023
Trần Đình Văn
Về xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Công văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung