Văn bản mới

57/CTr/TU
23/05/2023
Hoàng Văn Bằng
Chương trình làm việc tháng 6 năm 2023
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
56/CTr/TU 25/04/2023 Chương trình làm việc tháng 5 năm 2023
54/CTr/TU 22/03/2023 Chương trình công tác quý II/2023
55/CTr/TU 22/03/2023 Chương trình làm việc tháng 4 năm 2023
51/CTr/TU 10/03/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh
53/CTr/TU 10/03/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh
49/CTr/TU 27/01/2023 Chương trình Làm việc tháng 02 năm 2023
47/CTr/TU 30/12/2022 Chương trình làm việc tháng 01 năm 2023
48/CTr/TU 30/12/2022 Chương trình hành độngThực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
46/CTr/TU 28/12/2022 Chương trình công tác Quý I năm 2023
44/CTr/TU 08/12/2022 Chương trình Công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023