Nguồn động viên, cổ vũ lớn lao! In trang
02/02/2021 09:01 SA

         Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp sau hơn một tuần làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Duy Linh)
Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Duy Linh)

         Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

         Đại hội thống nhất nhận định, các văn kiện trình Đại hội đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, các văn kiện thật sự là sự kết tinh trí tuệ, trách nhiệm, ý chí và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương và quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

         Đại hội đã thảo luận và quyết định Quy chế bầu cử theo tinh thần Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành năm 2014) và kế thừa các quy định đã được thực hiện tại các đại hội trước, đồng thời có bổ sung, sửa đổi một số điểm cho phù hợp yêu cầu thực tiễn hiện nay và tiếp thu kinh nghiệm tốt, thực tế chứng minh là đúng từ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn, bầu một lần đủ 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong giai đoạn hiện nay và tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

         Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

         Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng quang vinh và đón Xuân Tân Sửu là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”.

         Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, mỗi người dân Việt Nam ta lại càng thêm tự hào về Tổ quốc văn hiến, về nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta sau 35 năm đổi mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đất nước đang vững vàng đi tới tương lai tươi sáng!

(theo Báo Nhân dân, Viết Liễu tổng hợp)

Lượt xem: 110
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000225829
  • Đang online: 33
  • Trong tuần: 2.075
  • Trong tháng: 15.867
  • Trong năm: 108.624